Родителски срещи за децата от II, III и IVгр.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителската среща със семействата на децата, записани във втора, трета и четвърта групи за учебната 2022 / 2023 година, ще се проведе на 20.09.2022г. от 17,00ч. – обща, в салона на детската градина, и от 17,30 ч. в занималните на групите.

Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите с основните направления на образователната работа, спецификите на детското обучение и критериите за позитивен прогрес на всяко дете в процеса с акцент върху детското възпитание, социализация и способности на децата за изява и самоутвърждаване в групата.
  2. Приемане на формат за еднакъв възпитателен подход към детето в групата и в семейната му среда.
  3. Приемане на формат за взаимодействие с родителите в рамките на текстовете в ЗПУО
  4. Запознаване със седмичното разпределение на педагогическите ситуации и организиране на присъствения ден на детето.
  5. Актуализиране на родителския актив.
  6. Разни.
 
Очакваме Ви!